پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - طرح جامع بوم سازگان جنگلها ی زاگرس وحفاظت ازجنگلها و مراتع اولویت اول منابع طبیعی استان همدان در سال98 خواهد بود.
بازدید : 56 28 ارديبهشت 1398 ساعت 11:32 شماره :59900
مدیر کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان :
طرح جامع بوم سازگان جنگلها ی زاگرس وحفاظت ازجنگلها و مراتع اولویت اول منابع طبیعی استان همدان در سال98 خواهد بود.

همدان-پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان : اسفندیار خزائی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان همــدان از تدویــن برنامــه ای جامع برای حفاظــت از عرصه هــای جنگلــی و مرتعی استان همدان خبر داد.

 اســفندیار خزایی برنامه های اجرائی اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری اســتان همدان را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق تولید واشتغال عنوان کرد و گفت: این برنامه ها با مشارکت مردم،همراهی مسئولین وتشــکل های مردم نهاد زیست محیطی و منابع طبیعی  عملیاتی و اجرا خواهد شد.

 وی بابیــان اینکــه در سال گذشته برای حفظ منابع پایه آب وخاک طرح هــا ی آبخیزداری و آبخــوانداری در 17 زیر حوزه ودر 9شهرستان از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به اجرا درآمده است، گفت: امسال نیز با جدیت و قوت ادامه وتوسعه این طرح ها و پروژه ها در دستور کار است.

 خزایی با بیان اینکه در سال جاری برنامه جامعی بــرای حفاظت ازعرصه های جنگلی و مرتعی اســتان تدوین و از ابتدای ســال اجرایی شده است، گفت: طرح جامع بوم ســازگان جنگل های زاگــرس با هدف حفاظت، احیا و توسعه جنگل های استان ، ارتقاء وبهبود کیفیت مراتع، تقویت پوشش گیاهی، پیشگیری ازحریق درعرصه های منابع طبیعی،مدیریت جامع حوزه های آبخیز، توسعه زراعت چوپ در راستای جلوگیری از قطع وبرداشت بی رویه ازجنگلها، اجرای طرح کاداستر اراضی ملی، تعامل با مردم ورسانه های واقدامات ترویجی، آموزشی و فرهنگ سازی حفظ طبیعت  ازاولویت های مهم منابع طبیعی در سالجاری خواهد بود .

وی گفت: در این برنامه تمام نیازهای جوامع بهره بردار و اولویت های توســعه واحیای جنگل های اســتان پیش بینی شــده و سیاســت های اجرایی برای آنها تعریف شــده است. 

مدیر کل منابع طبیعی اســتان همدان با یادآوری اینکه حفاظت از منابع طبیعی تنها محدود به حفاظت فیزیکی از عرصه های منابع طبیعی نمی شــود، گفت: طرح هــای منابع طبیعی بیشــتربا هدف حفظ و احیــای عرصه های طبیعــی، تقویت پوشــش گیاهی، توســعه جنگل، احیا و اصلاح مراتع اجرا می شــود.

 خزائی مهمترین اثرات ونتایج طرح آبخیزداری را کنترل سیلاب،حفاظــت آب و خــاک، تغذیــه آبخوان ها، نقوذ آب به سطوح زیر زمینی، تقویت پوشــش گیاهی، ایجاد اشتغال ورونق تولید ات کشاورزی وتغییر وضع معیشت مردم حوزه های ابخیز نشین عنوان کرد. .

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :  
  
آمار بازدید برای صفحات داخلی
بازدید روز : 14701
بازدید کل : 148347
آخرین بروزرسانی:
3 تير 1398 ساعت 14:4